Modul kontaktní formulář

Vytvoří jednoduchý kontaktní formulář.

 

RENDER_CONTACT_FORM

Popis: Vytvoří kontaktní formulář.

void nClient::renderContactForm ( string $formID [, array $attrs, array $... ] )

 

Parametry:

formID – Jednoznačný název formuláře.

attrs – Jedno nebo více polí obsahující atributy formuláře.

Parametry jsou tvořeny asociativním polem [form_send_button_value => "Odeslat", form_target_email => "", inputs => array(), lagn => $language], kde:

form_send_button_value →Text na tlačítku pro odeslání emailu.

form_target_email → Cílový email formuláře. Pokud není zadaný, vzniká chyba InvalidArgumentException.

lang → ISO 639-1 kód jazyka, pro který dané atributy platí. V případě více polí atributů se stejným jazykem je vždy vybrán ten první.

inputs → Asociativní pole inputů daného formuláře. Klíč udává název daného inputu a pole hodnot tohoto klíče jeho atributy. Pole atributů inputu vypadá následovně:
['type' => 'text','name' => key,'sequence' => 2,'label' => false,'id' => hash'value' => '','placeholder' => '','class' => array(),'min' => '','max' => '','step' => '','autofocus' => false,'checked' => false,'selected' => false,'required' => false,'options' => array(),'wrap' => true,'wrap_class' => array('form-input-wrapper'),'wrap_style' => '','auto_populate' => false,'exception' => false], kde:

type → Je typ inputu. Povolené hodnoty jsou ["checkbox", "radio", "text", "textarea", "select", "email", "hidden"].

name → Název inputu.

sequence → Pořadí, v jakém bude input vykreslen. Min 0 max 100.

label → Label pro input.

id → ID inputu. Výchozí je: ripemd160 hash.

value → Hodnota inputu.

placeholder → Placeholder pro input.

class → Pole tříd pro input.

min → Min hodnota pro číselné inputy.

max → Max hodnota pro číselné inputy.

step → Krok pro číselné inputy.

autofocus → Autofokus (TRUE / FALSE).

checked → Zda bude výchozí stav pro checkbox „zatržený“ (TRUE / FALSE).

selected → Zda bude vybraný ve výchozím stavu (TRUE / FALSE).

required → Zda je požadovaný (TRUE / FALSE).

options → Volby pro checkbox a select. Skládají se z asociativního pole value => name.

wrap → Zda bude obalen divem (TRUE / FALSE).

wrap_class → Html třída pro wrap div.

wrap_style → Css styl pro wrap div.

 

Návratová hodnota:

Tato funkce neobsahuje návratovou hodnotu. Pouze vygeneruje kontaktní formulář. Při validním CSFR je výsledek odeslání emailu uložen jako flash zpráva s klíčem „_form_module“, kterou je možné získat pomocí funkce getFlash např nClient::getFlash ("_form_module"). Pro výchozí mail funkci se bude jednat o hodnoty TRUE při validním odeslání a FALSE v jiných případech viz. https://secure.php.net/manual/en/function.mail.php

Příklad použití:

<?php
nClient::renderContactForm("contactform", array('form_target_email' => "test@simpliko.cz",
    "inputs" =>
        array(
            'text' => array('placeholder' => "Vaše zpráva:", 'type' => "textarea"),
            'select' => array('type' => "select", 'options' => array('a' => "first", 'b' => "second", 'c' => "third")
            )
        )));
?>